Een veilige sportomgeving

Omgangsregels R.W.V. De Spartaan


Binnen sportverenigingen in het algemeen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimtes vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Hieronder worden de basis omgangsregels vermeld zoals deze binnen De Spartaan worden gehanteerd. Iedereen binnen de vereniging dient zich aan deze regels te houden.

·       

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer

niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

·       

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

·       

Ik val de ander niet lastig.

·       

Ik berokken de ander geen schade.

·       

Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

·       

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over

anderen.

·       

Ik negeer de ander niet.

·       

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

·       

Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander

niet, ik neem geen wapens mee.

·       

Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn

of haar wil aan.

·       

Ik geef de ander geen ongewenste getinte aandacht.

·       

Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen

over iemands uiterlijk, persoonlijk leven.

·       

Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar

hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

·       

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek

degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij

het bestuur.


Vertrouwenscontactpersoon bij ongewenst gedrag

Helaas komen een sporter, en ook een sportbegeleider,

wel eens in een situatie die als seksueel intimiderend kan worden ervaren. Het komt overal voor: op school, in de disco en dus mogelijkerwijs ook binnen een wielervereniging. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.

Aannamebeleid vrijwilligers

De Spartaan wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. Wij hanteren daarom een aanname beleid waarmee we hopen ernstige problemen te voorkomen Het aannamebeleid voor vrijwilligers van R.W.V. De Spartaan te Rijswijk bestaat uit verschillende onderdelen waardoor de vereniging een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat al onze sporters in veilige handen zijn. Voordat we iemand als vrijwilliger in onze vereniging opnemen, worden de onderstaande stappen ten minste doorlopen:

we houden een kennismakingsgesprek

we checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger eventueel vandaan komt)

we vragen om de 3-5 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag aan van de vrijwilliger

we maken de vrijwilliger bekend met gedragsregels van De Spartaan.

Gedragsregels vrijwilligers

Deze gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers die met minderjarigen in contact komen. Wij zorgen ervoor dat deze duidelijk zijn en nageleefd worden middels sociale controle en open communicatie.

Voor alle vrijwilligers die in contact zijn met minderjarige jeugdleden..

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Vertrouwens(contact)persoon Voor wie?

Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van De Spartaan kan zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

rol vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Integriteitsschendingen

Integriteitsschendingen

Deze zijn als volgt samen te vatten:

seksuele intimidatie,

agressie en geweld,

treiteren/ pesten,

discriminatie,

intimidatie,

ongewenste omgangsvormen.

Status binnen de vereniging:

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van De Spartaan maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan het DB van De Spartaan over zijn/haar werkzaamheden.

Wie is de vertrouwens(contact)persoon binnen Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan?

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor R.W.V. De partaan is Willy Leezer, bereikbaar via 06-53710896 en willyleezer@hotmail.com. Zij is vertrouwenspersoon van de KNWU district Zuid-Holland.


We zoeken nog een vertrouwenscontactpersoon binnen onze club. Liefst iemand die (op het werk) al vertrouwenspersoon is. Daarnaast mag de vertrouwenspersoon geen zitting hebben in het bestuur of commissie

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Fred Korevaar

via fred.korevaar@despartaan.nl

Begrippenlijst


Seksuele intimidatie

Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

Agressie en geweld

Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/ of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

Treiteren/ pesten

Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meer personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.


Discriminatie

Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).


Intimidatie

Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

Andere ongewenste omgangsvormen

Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en) Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald.


Signalen

Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken.

Lid Worden?

Interesse? Kom gerust eens langs.

Alle Disciplines

Iedere tak van de wielersport

Het laatste Nieuws!

Alle berichten op een rij

©2022 RWV De Spartaan - Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan. Privacyverklaring | Sitemap | Deze website is gebouwd door SoftTech

Ons Clubhuis


Ons mooie parcours en gezellige clubhuis is gevestigd aan de Lange Kleiweg 106, Rijswijk.

Klik hier voor een route


Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (Google analytics) . Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer informatie